Για εργοδότες
Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήματος (ΚΛΑΡΚ)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Κύρια Καθήκοντα

Εκτελεί όλες τις αναγκαίες μεταφορικές εργασίες με περονοφόρο, του τμήματος παραγωγής & συσκευασίας λιπαντικών σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές καιοδηγίες.

Ενδεικτικά και μη περιοριστικά:

 • Εκφορτώνει οχήματα που μεταφέρουν υλικά συσκευασίας.
 • Εκφορτώνει οχήματα που μεταφέρουν πρώτες ύλες για την ανάμιξη λιπαντικών και τα τοποθετεί στις προκαθορισμένες θέσεις με τρόπο ώστε να αναλώνονται πρώτα τα προγενέστερα αποθέματα.
 • Ελέγχει τα υλικά που παραλαμβάνει (είδη και ποσότητες σύμφωνα με τα Δελτία Αποστολής, καθώς και οπτικά-μακροσκοπικά την ποιότητά τους).
 • Μεταφέρει τα παραπάνω στις μηχανές συσκευασίας και ανάμιξης αντίστοιχα.
 • Δημιουργεί χώρους στις αποθήκες για να υποδεχτούν τις παλέτες με το τελικό συσκευασμένο προϊόν, πάντα διευκολύνοντας το παλιό απόθεμα να διακινηθεί πρώτο.
 • Μεταφέρει τα παραγόμενα λιπαντικά στους χώρους που έχει ελέγξει και προετοιμάσει νωρίτερα.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει κατά την διάρκεια της ροής της εργασίας την καταλληλόλητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και την τελική ποιότητα των παραγομένων προϊόντων (μακροσκοπικά).
 • Συνδράμει όπου απαιτηθεί ανάγκη περονοφόρου στην εγκατάσταση (εκτός από τις διαδικασίες παραγωγής).

Επιπλέον

 • Συνδράμει τους συναδέλφους των γραμμών παραγωγής σε εργασίες αποκατάστασης δικτύων (όπου δεν αρκεί μόνος του ο χειριστής παραγωγής λαδιών).
 • Φροντίζει για την προστασία των παλετών με τα τελικά προϊόντα (τοποθετώντας περιτυλίξεις, καλύμματα κλπ).
 • Καταμετρά τα υλικά συσκευασίας πριν την παραγωγή.
 • Συμπληρώνει αρχεία για την εργασία που πραγματοποιεί, βάσει των Διαδικασιών Λειτουργίας και Συντήρησης της εταιρείας.

Ελάχιστα τυπικά προσόντα

 1. Απολυτήριο Λυκείου
 2. Δίπλωμα Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος (CLARK)
 3. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

Επιπλέον προσόντα


Θα συνεκτιμηθούν ως επιπλέον προσόντα:


1. Πτυχία ΙΕΚ, Τεχνικής σχολής
2. Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο εργασίας

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήματος (ΚΛΑΡΚ)
Χαϊδάρι
πριν ένα μήνα
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση