Για εργοδότες

Όροι και προϋποθέσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ - OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών (όπως ορίζονται κατωτέρω). Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν σας επιτρέπετε η χρήση της Ιστοσελίδας.

Αν είστε υποψήφιος εργαζόμενος, τότε οι όροι και οι προϋποθέσεις ή τα εκθέματα που απευθύνονται στους εργοδότες δεν εφαρμόζονται σε σας.

Αν είστε εργοδότης και κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, τότε ενδέχεται να έχετε συνάψει και Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με την Kariera και σε αυτήν την περίπτωση, οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκθεμάτων (exhibits) που προσαρτώνται εδώ, με την εξαίρεση των όρων που απευθύνονται και εφαρμόζονται μόνο στους Υποψηφίους Εργαζόμενους (όπως ορίζονται κατωτέρω), αποτελούν τμήμα και ενσωματώνονται στην Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.

2. Δεσμευτική Σύμβαση Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένων και των εκθεμάτων (όπως ενδεχομένως τροποποιούνται κατά καιρούς από την Kariera) αποτελούν μια δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην Kariera (η «Σύμβαση»).

3.(Α) Ορισμοί Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα Σύμβαση: ‘Kariera’ είναι η «KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε.», μια εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005366801000 και με έδρα στον Γέρακα Αττικής, οδός Καστοριάς 4 & Μεσσηνίας. ‘Ιστοσελίδα της Kariera ή αλλιώς ‘η Ιστοσελίδα’ είναι η ιστοσελίδα www.kariera.gr που περιλαμβάνει το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες. ‘Περιεχόμενο’ είναι όλα τα Κείμενα, τα Έγγραφα, τα Γραφικά, ο Σχεδιασμός και ο Προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα. ‘Σχεδιασμός’ είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της Ιστοσελίδας. ‘Προγραμματισμός’ είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript κ.λπ.) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα. ‘Έγγραφο’, είναι οποιοδήποτε υλικό που τοποθετεί οποιοσδήποτε Χρήστης στην Ιστοσελίδα (π.χ. Βιογραφικό ή αγγελία εργασίας). ‘Εργοδότης’ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που του έχει δοθεί από την Kariera πρόσβαση στην Ιστοσελίδα για να αναρτήσει αγγελίες με θέσεις εργασίας ή να κάνει χρήση των Υπηρεσιών προκειμένου να αναζητήσει υποψήφιους εργαζομένους. ‘Γραφικά’ είναι όλα τα λογότυπα, καρτέλες και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της Ιστοσελίδας. ‘Υποψήφιος Εργαζόμενος’, είναι ο Χρήστης στον οποίο παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για να κάνει χρήση των Υπηρεσιών και για να αναζητήσει εργασία. ‘Υπηρεσίες’, είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας η Kariera, όπως αυτές εξειδικεύονται για τον Εργοδότη στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που συνάπτει με την Kariera. ‘Κείμενο’ είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην κάθε σελίδα της Ιστοσελίδας. ‘Χρήστης’ είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. ‘Εγγεγραμμένος Υποψήφιος Εργαζόμενος’ είναι ο Υποψήφιος Εργαζόμενος που έχει δημιουργήσει λογαριασμό στην Ιστοσελίδα.
Εσείς’ και ‘εσύ’ είναι το φυσικό πρόσωπο (ή το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργείτε) το οποίο συμφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

3.(Β) Υπηρεσίες για τους Υποψήφιους Εργαζόμενους Όλοι οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης θέσεων εργασίας και περιήγησης στην Ιστοσελίδα ακόμα κι αν δεν είναι Εγγεγραμμένοι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι ή αν δεν έχουν συνδεθεί στον λογαριασμό που διατηρούν στην Ιστοσελίδα.

Ωστόσο, μόνο οι Εγγεγραμμένοι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Κάθε Εγγεγραμμένος Υποψήφιος Εργαζόμενος: (α) θα λαμβάνει αυτοματοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προτεινόμενες θέσεις εργασίας με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού του σημειώματος, τις αναζητήσεις εργασίας που έχει πραγματοποιήσει και το ιστορικό αιτήσεων που έχει υποβάλει μέσω της Ιστοσελίδας, (β) έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει το βιογραφικό του στον λογαριασμό του, να το επεξεργαστεί ή να το ανανεώσει και να υποβάλει αίτηση για θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσει ή να αποθηκεύσει εκ νέου το βιογραφικό του κάθε φορά που πραγματοποιεί αίτηση, και (γ) αν επιλέξει την ένδειξη ‘Ορατό στους Εργοδότες’, έχει τη δυνατότητα να κάνει το βιογραφικό του ορατό στους Εργοδότες που κάνουν χρήση της βάσης βιογραφικών της Ιστοσελίδας και στην Kariera όταν αναζητά προσωπικό για λογαριασμό πελάτη της, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή του βιογραφικού του.

4. Αποδεκτή Χρήση της Ιστοσελίδας 4.1. Γενικοί Κανόνες Χρήσεως Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε Υποψηφίους Εργαζομένους και σε Εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς, στα πλαίσια των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει η Kariera. 4.2. Άδεια χρήσης για τους Υποψηφίους Εργαζομένους Η Kariera σας παρέχει περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για την προσωπική σας χρήση αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας και επαγγελματικών ευκαιριών. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου. 4.3 Άδεια Χρήσης για τους Εργοδότες Η Kariera σας παρέχει περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους χωρίς την ρητή και γραπτή έγκριση της Kariera ή του αντίστοιχου Υποψηφίου Εργαζομένου. Αν έχετε άδεια χρήσης της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών τότε εφαρμόζονται επιπλέον οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών, οι οποίοι περιγράφονται στην αντίστοιχη σύμβαση που έχετε συνάψει με την Kariera. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου. 4.4 Κανόνες για τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα και Ασφάλεια Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους Κανόνες της Kariera που σχετίζονται με την τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα και την ασφάλεια, που περιγράφονται κατωτέρω στο Έκθεμα Α.

5. Πνευματικά Δικαιώματα Έκτος από τα Έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από κάποιο Χρήστη, η Ιστοσελίδα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Kariera ή των νομίμων αδειούχων της. Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας χρήσης που σας έχει κατά ρητό τρόπο δοθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η Kariera διατηρεί για την ίδια και τους λοιπούς κατόχους σχετικών αδειών, όλα τα άλλα δικαιώματα.

6. Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης της Kariera 6.1 Κατανομή Ευθύνης Η Kariera διαθέτει την Ιστοσελίδα ως ένα ανοιχτό φόρουμ όπου οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς Εργοδότες και οι Εργοδότες να εντοπίζουν Υποψήφιους Εργαζομένους. Προσφέροντας αυτήν την Υπηρεσία, η Kariera δεν ελέγχει ούτε εποπτεύει το ιστορικό, την συμπεριφορά, την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία των Χρηστών και ούτε αναθεωρεί ή ελέγχει το περιεχόμενο των Εγγράφων που τοποθετούν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα. Είναι ευθύνη του κάθε Χρήστη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως θα έκανε κατά κανόνα ο κάθε επιμελής άνθρωπος, όταν αποφασίζει να ενεργήσει σε σχέση με κάποιο Έγγραφο που έχει τοποθετήσει άλλος Χρήστης, να αποκαλύψει πληροφορίες σε κάποιο άλλο Χρήστη, να δώσει ή να παρευρεθεί σε κάποια συνέντευξη, να προσφέρει εργασία ή να αποδεχτεί πρόταση εργασίας. Αν η Kariera πληροφορηθεί από κάποιο Χρήστη ότι κάποιο Έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους όρους της Σύμβασης, τότε η Kariera δύναται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει με καλή πίστη και στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του Χρήστη ή σχετικά με το Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα. 6.2 Καμία έγκριση από την Kariera Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την Ιστοσελίδα είτε με τα προϊόντα, τις Υπηρεσίες, τις προσλήψεις, την προϋπηρεσία, την απασχόληση ή μεθόδους προσλήψεων κ.λπ. 6.3 Μη εγγύηση αποτελεσμάτων Η Kariera δεν είναι γραφείο εύρεσης εργασίας ούτε γραφείο για την πρόσληψη εργαζομένων. Η Kariera δεν εγγυάται πως η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και οι παρεχόμενες Υπηρεσίες θα οδηγήσουν στην πρόσληψη ενός Υποψήφιου Εργαζομένου ούτε πως θα καλυφθεί μια κενή θέση εργασίας. Η Kariera δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις οποιουδήποτε Χρήστη, ούτε για τον λόγο ή τον τρόπο που λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις στο πλαίσιο αναζήτησης εργασίας ή κάλυψης θέσης εργασίας. 6.4 Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών Η Kariera θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Παρ’ όλες αυτές τις προσπάθειες, είναι πιθανό να υπάρχουν στιγμές όπου η Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένα τμήματα της δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης στην προγραμματισμένη συντήρηση του πληροφορικού συστήματος (IT) ή ενδεχομένως του πληροφορικού συστήματος τρίτων, στους οποίους βασιζόμαστε για να είναι διαθέσιμη και λειτουργική η Ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Kariera δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει σε κάποιο Χρήστη υπό αυτές τις συνθήκες. 6.5 Ασφάλεια Η Kariera καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα δεν έχει προσβληθεί από ιούς και ότι δεν μπορεί τρίτος να έχει αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες Χρηστών και να χρησιμοποιεί τα Έγγραφα. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η Kariera δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς. Συνεπώς, η Kariera δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε κάποιον Χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της Kariera. 6.6. Καμία επιπλέον εγγύηση Εκτός από τις εγγυήσεις που έχουν ρητά αναφερθεί σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η Ιστοσελίδα λειτουργεί «ως έχει» χωρίς επιπλέον εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους στους Χρήστες. 6.7. Αξιώσεις σχετιζόμενες με την παρούσα Σύμβαση Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, το άρθρο 6.9 της παρούσας περιορίζει την οικονομική ευθύνη της Kariera (συμπεριλαμβάνοντας οποιοδήποτε ευθύνη για τις πράξεις και τις παραλείψεις των εργαζομένων, των αντιπροσώπων και των υπεργολάβων της) σε σχέση με: (α) Οποιαδήποτε παράβαση αυτής της Σύμβασης (β) Οποιαδήποτε παράσταση, δήλωση ή αδικοπραξία ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης της οφειλόμενης σε αμέλεια, που προκύπτει από ή σχετίζεται με την Σύμβαση. 6.8 Εξαίρεση από τον περιορισμό αξιώσεων Τίποτα σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν θα περιορίζει την ευθύνη της Kariera: (α) Για προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο που προκλήθηκε από υπαιτιότητα της. (β) Για κάθε θέμα που θα ήταν παράνομο να εξαιρέσει ή να επιδιώξει να εξαιρέσει την ευθύνη της η Kariera σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. (γ) Για απάτη και δόλια παραπλάνηση. 6.9 Περιορισμός Αξιώσεων Με την επιφύλαξη του άρθρου 6.8: (α) Η Kariera δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον Χρήστη ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν διαφυγόντα κέρδη, οποιαδήποτε απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ευκαιρίας ή οποιαδήποτε τιμωρητική, υποδειγματική, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία, με όποιον τρόπο και αν προκληθεί. (β) Η αποκλειστική και μοναδική αποζημίωση του Χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια, αξίωση ή ζημιά υποστεί σε σχέση με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, θα περιορίζεται αυστηρά στο συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο Χρήστης σύμφωνα με την Σύμβαση ή την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (αν υφίσταται).

7. Λύση και Αναστολή Αν είστε Εργοδότης, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 που παρατίθεται παρακάτω.

Αν είστε Υποψήφιος Εργαζόμενος, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση στην Kariera, όπως και η Kariera μπορεί να λύσει την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση σε σας.

Η Kariera μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση κάποιου Χρήστη στην Ιστοσελίδα όποτε εύλογα τo θεωρεί απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων άλλου Χρήστη. Η Kariera δεν είναι υποχρεωμένη να σας ειδοποιήσει πριν την αναστολή της πρόσβασης και η αναστολή μπορεί να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα εύλογα θεωρήσει η Kariera πως χρειάζεται για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων οποιουδήποτε άλλου Χρήστη ή όπως απαιτείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή κατ’ εντολή αρμόδιας αρχής.

8. Πληρωμή για Υπηρεσίες κατόπιν Λύσεως Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών από Εργοδότη Εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, αν κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης προβείτε στην λύση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, για λόγους που δεν οφείλονται σε παραβίαση από την πλευρά της Kariera, η Kariera επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος να λάβει από εσάς την αμοιβη που αντιστοιχεί στις Υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι την ημερομηνία της λύσης, σε περίπτωση που η λύση χωρίς σπουδαίο λόγο επιτρέπεται ρητά από τους όρους της συγκεκριμένης Σύμβασης Υπηρεσιών.

9. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες Η Ιστοσελίδα της Kariera περιέχει συνδέσμους (‘links’) που σας παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται μονάχα προς διευκόλυνσή σας και δεν αποτελούν έγκριση της Kariera του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων. Η Kariera δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν κάνει την οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών που περιέχονται σε ιστοσελίδες τρίτων. Αν αποφασίσετε να επισκεφθείτε αυτές τις ιστοσελίδες, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

10. Αποζημίωση Συμφωνείτε πως θα υπερασπιστείτε και θα αποζημιώσετε την Kariera (θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της και τους αντιπροσώπους της) και ότι θα παρεμβαίνετε υπέρ της κατά αξιώσεων τρίτων, αγωγών και απαιτήσεων (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) που προκύψουν εξαιτίας οποιουδήποτε Εγγράφου που έχει τοποθετηθεί από σας στην Ιστοσελίδα και που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της συκοφαντικής δυσφήμισης ή της προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων) ή που οφείλονται σε μη συμμόρφωσή σας με την εργατική και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. Η Kariera θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να σας ενημερώσει για μια τέτοια απαίτηση, αγωγή ή δίωξη και να συνδράμει με δικές σας δαπάνες στην υπεράσπιση αυτής της απαίτησης, αγωγής ή δίωξης.

11. Πολιτική Απορρήτου Η Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνεται στην Σύμβαση και ενσωματώνεται δι’ αναφοράς.

12. Ερωτήσεις και Ειδοποιήσεις Ερωτήσεις που σχετίζονται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την χρήση της Ιστοσελίδας θα απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Ειδοποιήσεις που απευθύνονται στην Kariera μπορούν να σταλούν στην διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 3 και ειδοποιήσεις που απευθύνονται σε εσάς θα αποστέλλονται στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει ή (αν δεν έχετε δηλώσει διεύθυνση) στην διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και την δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα.

13. Γενικά 13.1 Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες, και αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα ούτε να εισέρχονται στην Ιστοσελίδα ούτε να την χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση όπου εισέλθετε στην Ιστοσελίδα έκτος Ελλάδος, αναλαμβάνετε εσείς το ρίσκο και είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τους νόμους της χώρας σας. 13.2 Το εφαρμοστέο δίκαιο για αυτήν την Σύμβαση και την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (εάν έχετε), είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για κάθε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει από τη Σύμβαση ή τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά αυτά των Αθηνών. 13.3 Η μοναδική σχέση που έχετε με την Kariera είναι η σχέση αυτή που προκύπτει από την Σύμβαση και την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (εάν υφίσταται). Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης και της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εάν υφίσταται). Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή σύγκρουσης μεταξύ των όρων της Σύμβασης και των όρων της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, η σειρά ισχύος θα είναι η εξής: 1) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, 2) Σύμβαση. 13.4 Όλες οι διατάξεις της Συμβάσεως συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λύση αυτής, εκτός από εκείνες οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή χρήση αυτής και υποχρεούστε άμεσα με τη λύση αυτής να μην έχετε την οποιαδήποτε πρόσβαση ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε χρήση αυτής. 13.5 Δεν δικαιούστε να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε σε τρίτο πρόσωπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 13.6 Η μη άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση από τους συμβαλλόμενους οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση ή απορρέουν από το νόμο, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώματά του αυτά, τα οποία θα μπορούν να ασκούν οποτεδήποτε.

Έκθεμα Α – Κανόνες της Kariera σχετικά με την Τοποθέτηση Εγγράφων στην Ιστοσελίδα και Ασφάλεια Η Kariera δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει και να τερματιστεί την χρήση της Ιστοσελίδας για τους Χρήστες που παραβιάζουν τους κατωτέρω Κανόνες. Η Kariera έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους Κανόνες κατά την διακριτική της ευχέρεια. Α1. Κανόνες για την Τοποθέτηση Εγγράφων (α) Το Έγγραφο σας δεν μπορεί να περιέχει: (i) Διευθύνσεις URL ή συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες εκτός εάν παραπέμπουν σε σελίδες του ιστοτόπου της εταιρείας σας που σχετίζονται με την διαδικασία προσλήψεων που εφαρμόζετε (για να διαφημίσετε την εταιρεία σας ή την ιστοσελίδα σας, δείτε την σελίδα που σχετίζεται με τις πληροφορίες διαφήμισης ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων). (ii) Υλικό που συνιστά πνευματική ιδιοκτησία (εκτός εάν είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιείτε και να τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα το προστατευόμενο υλικό). (iii) Εμπορικά μυστικά (έκτος εάν είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να τα χρησιμοποιείτε και να τα τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα). (iv) Υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε άλλα πνευματικά δικαιώματα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας άλλων. (v) Άσχετες λέξεις-κλειδιά (keywords) ή white text keywords (συμπεριλαμβανομένων τυχόν λέξεων που είναι ενσωματωμένες στο Έγγραφο και είναι κρυμμένες από τον Χρήστη). (vi) Οτιδήποτε είναι πορνογραφικό, χυδαίο, ψευδές, συκοφαντικό, υβριστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ανακριβές, προσβλητικό, βίαιο, σεξουαλικό, χυδαίο, συνιστά συκοφαντική δυσφήμιση ή παρενόχληση. (vii) Οτιδήποτε γελοιοποιεί ή είναι προσβλητικό για άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. (β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα Έγγραφα σας για: (i) Να υποκρίνεστε ότι είστε κάποιο άλλο άτομο, είτε αυτό το άτομο είναι ζωντανό είτε νεκρό. (ii) Να τοποθετείτε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες/Έγγραφα στην Ιστοσελίδα. (iii) Να τοποθετείτε διαφημίσεις και επαγγελματικές προτάσεις. (iv) Να τοποθετείτε επιστολές αλυσίδας (chain letters). (v) Να τοποθετείτε γνώμες ή ανακοινώσεις, εμπορικές ή άλλες. (γ) Το Έγγραφο σας πρέπει να περιέχει επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να ενημερώνει τον Υποψήφιο Εργαζόμενο ξεκάθαρα τη φύση της θέσης εργασίας, τις προδιαγραφές και τα προσόντα που σας ενδιαφέρουν για τη θέση εργασίας ή στην περίπτωση Υποψηφίων Εργαζομένων που αναζητούν εργασία, τα προσόντα σας ως υποψήφιος για απασχόληση. Έγγραφα που ενθαρρύνουν τον Υποψήφιο Εργαζόμενο να στείλει ηλεκτρονική αλληλογραφία «για περισσότερες πληροφορίες», δεν επιτρέπονται. Έγγραφα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που χρεώνει ένα ποσό ή που περιορίζει την πρόσβαση σε ορισμένα βιογραφικά σημειώματα, απαγορεύονται. (δ) Κάθε Βιογραφικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να περιέχει ακριβείς, αληθείς και ενημερωμένες πληροφορίες του Υποψηφίου Εργαζομένου που αναζητάει εργασία. (ε) Η Kariera δεν έχει την ευθύνη ή την υποχρέωση να ελέγχει τα Έγγραφα τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στην Ιστοσελίδα από τους Υποψηφίους Εργαζομένους ή τους Εργοδότες, αλλά δύναται να κάνει τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Έγγραφα τα οποία βρεθούν να παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν από την Kariera, κατά την διακριτική ευχέρεια αυτής.

Α2. Κανόνες Διαχείρισης (α) Δεν επιτρέπεται να απαντάτε και να ανταποκρίνεστε σε δημοσιεύσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρά μόνο για να κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας ή για να προβείτε σε περαιτέρω επικοινωνία –κατά περίπτωση- με Υποψήφιο Εργαζόμενο ή με Εργοδότη). Η επικοινωνία από τους ανταγωνιστές μας με σκοπό την παρακίνηση εργαζομένων της Kariera να εγκαταλείψουν την θέση τους δεν επιτρέπεται. (β) Δεν επιτρέπεται να στέλνετε στους Χρήστες junk email. (γ) Προφυλάξτε και κρατήστε ως εμπιστευτικές πληροφορίες τα στοιχεία εισόδου στον λογαριασμό που διατηρείτε στην Ιστοσελίδα (όνομα χρήστη και κωδικός εισόδου/password). Είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις που τυχόν πραγματοποιηθούν κατόπιν σύνδεσης στον λογαριασμό σας, ανεξάρτητα από το αν έχουν πραγματοποιηθεί ή εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή όχι. Αν μη εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να τοποθετήσουν και να δημοσιεύσουν στην Ιστοσελίδα ακατάλληλο ή απαγορευμένο υλικό, διακινδυνεύετε να σας αφαιρεθεί η άδεια πρόσβασης στον λογαριασμό που διατηρείτε στην Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε να πληροφορείτε την Kariera για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασής σας. (δ) Να καταγγέλλετε οποιαδήποτε ακατάλληλα δημοσιεύματα ή συμπεριφορά επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της φόρμας επικοινωνίας. (ε) Δεν έχετε το δικαίωμα να διαγράφετε και να διορθώνετε υλικό που έχει τοποθετηθεί και δημοσιευτεί από κάποιο άλλο Χρήστη. (στ) Αν κατά την χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης η Kariera εύλογα θεωρεί πως: (i) Παραπλανήσατε την Kariera σχετικά με τις επαγγελματικές σας πρακτικές ή/και υπηρεσίες ή (ii) Προμηθευτήκατε υπηρεσίες που δεν αντιπροσωπεύουν την επιχείρησή σας, τότε η Kariera διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αυτήν την Σύμβαση. (ζ) Η Kariera δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την συμπεριφορά των Χρηστών της, άλλα δύναται να ερευνήσει και να ανταποκριθεί σε καταγγελίες παραβιάσεων.

Α3. Κανόνες Ασφάλειας (α) Απαγορεύεται οι Χρήστες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: (i) να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Χρήστη ή να κάνετε σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχετε δικαίωμα πρόσβαση ως Χρήστης, (ii) προσπάθειες να διερευνήσετε ή να δοκιμάσετε τα ευπαθή σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσατε μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση, (iii) προσπάθειες να παρεμποδίσετε την παροχή Υπηρεσιών σε οποιονδήποτε Χρήστη ή δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μέσω ιού στην Ιστοσελίδα, υπερφόρτωσης (overloading), «πλημμύρας» («flooding»), «βομβαρδισμού αλληλογραφίας» («mail bombing») ή «συντριβής» («crashing»). (iv) να στέλνετε αυτοματοποιημένα email, στα οποία περιλαμβάνονται προωθητικές ενέργειες και/η διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών (v) να πλαστογραφήσετε οποιαδήποτε πληροφορία. (β) Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές ευθύνες.

Η Kariera θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές ή άλλες αρμόδιες αρχές για την δίωξη των Χρηστών που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.