Για εργοδότες
Υπεύθυνος Αγορών
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες

Αρμοδιότητες:

 • Η μέριμνα για την διενέργεια κάθε είδους προμήθειας αγαθών, εξοπλισμού και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
 • Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των αποθεμάτων και την έκδοση σχετικών παραγγελιών που προκύπτουν από τις καταναλώσεις.
 • Η διαχείριση των διαδικασιών προμήθειας με τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η διαφάνεια και ο μέγιστος δυνατός εξορθολογισμός των δαπανών.
 • Αναζήτηση προσφορών προμηθειών και έρευνα αγοράς
 • Η παρακολούθηση των προσφορών, η αξιολόγηση τους και η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης τους.
 • Η διενέργεια ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των προμηθειών.
 • Συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών και την διασφάλιση των συμφωνιών μέσα από όρους και διαδικασίες.
 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών προμηθειών με σκοπό την επίτευξη μέγιστης αποδοτικότητας
 • Ορισμός και παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων παραδόσεων των παραγγελιών από τους προμηθευτές.
 • Διαπραγμάτευση και διαχείριση συμφωνιών με προμηθευτές με στόχο την εξασφάλιση συμφερόντων οικονομικά όρων.
 • Οργάνωση απογραφών, παρακολούθηση αποθέματος προμηθειών και διασφάλιση επάρκειας αποθεμάτων.
 • Διαχείριση αποθεμάτων.
 • Αξιολόγηση προμηθευτών.
 • Διευθέτηση της μεταφοράς υλικών μεταξύ τμημάτων.
 • Άλλα καθήκοντα όπως αυτά οριστούν.

 

Ο/Η Υπεύθυνος Προμηθειών:

 • Τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
 • Συνεργάζεται με τα εκάστοτε τμήματα του ξενοδοχείου.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις.
 • Αναφέρεται στον Διευθυντή του ξενοδοχείου

 

Προσόντα υποψηφίου/ας

 • Αποδεδειγμένη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών προφορικά και γραπτά.
 • Εξοικείωση χρήσης Η/Υ, λογισμικό διαχείρισης προμηθειών (ERP) και προγραμμάτων MS Office.
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Δημιουργική σκέψη και αποτελεσματικότητα στην εξεύρεση λύσεων
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης.
 • Ικανότητα συλλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης δεδομένων.
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων

 

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ασφάλιση
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Διατροφή

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Αγορών
Γεωργιούπολη
πριν 3 μήνες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση