Για εργοδότες
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δημόσιος Τομέας (Αθήνα ή/και Θεσσαλονίκη)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Στην «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» είμαστε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη ομάδα επιστημόνων με πάθος για την τοπική ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του δημόσιου αστικού χώρου. Είμαστε όλοι διαφορετικοί και μας κινητοποιεί ένας κοινός στόχος: να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο αύριο για τους ανθρώπους και τους τόπους. Μας απασχολεί η ποιότητα ζωής στις πόλεις και στους οικισμούς, η βιώσιμη κινητικότητα, το περιβάλλον, η τεχνολογία, η επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός. Αν ο στόχος αυτός είναι και δικός σου στόχος, τότε μας ενδιαφέρεις!


Ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού θα πρέπει:


•    να δύναται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες μιας πόλης για ψηφιακό μετασχηματισμό, να ορίσει το πλαίσιο λειτουργίας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αλλά και κατ’ επέκταση να αναπτύξει το όραμα της «έξυπνης πόλης» ενός Φορέα ή ΟΤΑ για την ολοκληρωμένη ψηφιακή του μετάβαση.


•    να θέτει στόχους και να καθορίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό με σκοπό την ωρίμανση/ υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα ή ΟΤΑ.


•    να ορίζει και να αναλύει τις απαιτήσεις των πληροφοριακών συστημάτων, να εφαρμόζει τις διεργασίες ανάπτυξης λογισμικού με κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, να προτείνει λύσεις βελτιστοποίησης ως προς τη διαχείριση και λειτουργικότητα ενός αστικού περιβάλλοντος, να σχεδιάζει τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και να παρέχει τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη σε διαφορετικού τύπου χρήστες των εφαρμογών μιας «έξυπνης πόλης».


•    να εντοπίζει κινδύνους (risk assessment) ή αποκλίσεις και να λαμβάνει διορθωτικά/ προληπτικά μέτρα, να ελέγχει τα ορόσημα (milestones) για την έγκυρη και έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.

Απαραίτητα Προσόντα:
•    Κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Πτυχίο Πληροφορικής

•    Κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών σε θεματική σχετική με Πληροφορική & Πληροφοριακά Συστήματα/ Τεχνολογία «Έξυπνης» Πόλης/ Ψηφιακό Μετασχηματισμό σε αστικό περιβάλλον

•    Τουλάχιστον πενταετή (5ετή) εμπειρία σε έργα υπηρεσιών συμβούλου πληροφορικής ή/και στον σχεδιασμό και ωρίμανση έργων ΤΠΕ και ψηφιακού μετασχηματισμού σε αστικό περιβάλλον (σε θέση Project Manager, Υπεύθυνου ή Επιβλέποντα Έργου)

•    Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας


Επιθυμητά προσόντα:
•    Εμπειρία στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων δράσης φορέων του δημοσίου τομέα σε σχέση με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ή/και τις πολιτικές ψηφιακού μετασχηματισμού
•    Εμπειρία σε υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού
•    Εμπειρία σε Συμβουλευτική Δημοσίου Τομέα σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού
•    Εμπειρία στην παρακολούθηση υλοποίησης και διαχείριση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού για φορείς δημοσίου

Δεξιότητες
•    Επικοινωνιακή δεινότητα
•    Κριτική ικανότητα
•    Οργάνωση και διαχείριση χρόνου
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Στη Lever θα βρείτε ένα περιβάλλον που θα ενισχύσει τις ικανότητες και δεξιότητές σας και θα αναπτυχθείτε ακόμη περισσότερο απασχολούμενοι με αυτό που σας ενθουσιάζει! Η αμοιβή σας θα είναι ανάλογη με την εμπειρία και τα προσόντα σας.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δημόσιος Τομέας (Αθήνα ή/και Θεσσαλονίκη)
Θεσσαλονίκη
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση