Για εργοδότες
Κωδ:pa0624
Γραμματεία/ Υπάλληλος γραφείου
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
 
Εταιρία ιατρικών προϊόντων με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και προϊόντα αναφοράς, ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομο στη θέση της 

 Γραμματεία (ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

Αρμοδιότητες

Αλληλογραφία με τους οίκους του εξωτερικού και παρακολούθηση παρουσιάσεων σεμιναρίων των προϊόντων μέσω (Skype, Zoom κτλ). Σύνταξη e-mails, επιστολών, παρουσιάσεων και reports

Διαχείριση, συντονισμό και διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων & Επικοινωνία με Νοσοκομεία, Λογιστήρια, Προμηθευτές, Πελάτες για τρέχοντα θέματα, προσωπικές υποθέσεις Διοικησης

Σύναψη & υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών, Προετοιμασία φακέλων & δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, καθώς και διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών & Σύναψη συμβάσεων

Διαχείριση συστήματος SOFTONE Εμπορικής Διαχείρισης - τιμολογηση

Συνέδρια συμμετοχή εάν και εφόσον χρειαστεί 

Ανάληψη πρωτοβουλιών και ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Απαραίτητο προσόν

Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση Ρersonal / Εxecutive Αssistant

Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ (προαιρετικά)

Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών software διοίκησης

 Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία ελληνικά & αγγλικά

Ευχάριστη προσωπικότητα με έμφαση στη λεπτομέρεια

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

γνώση της νομοθεσίας προμηθειών του Δημοσίου και της διαδικασίας διεξαγωγής των διαγωνισμών

προϋπηρεσία εάν υπάρχει 

γνώση πλατφόρμας διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Γνώση SOFTONE
 
Λογιστικές Γνώσεις

Προσωπικά χαρακτηριστικά

Εχεμύθεια

Multitasking και διαχείριση χρόνου

Διάθεση για δουλειά σε ένα απαιτητικό περιβάλλον

Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες  

 Ικανότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και απόδοσης υπό πίεση


Προσφέρεται


Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών,  ανάλογα με την προϋπηρεσία 
Μισθός 1100 ευρώ καθαρά

 Εξέλιξη ανάλογα με τα προσόντα, αξιολόγηση σε ετήσια βάση

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στα νότια προάστια 
 
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Γραμματεία/ Υπάλληλος γραφείου
-
Παλαιό Φάληρο
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση