Για εργοδότες
Υπεύθυνος βάρδιας / Εργάτες παραγωγής / Οδηγοί / Βοηθός αποθήκης / Συντηρητές μηχανών /
13 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
13 μέρες πριν

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

Περιγραφή θέσης:

 • Παρακολούθηση και οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο παραγωγής
 • Διασφάλιση της ομαλής ροής των διαδικασιών
 • Βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων
 • Γνώση διαχείρισης Α’ υλών
 • Υπεύθυνος ποιότητας και παρασκευής του τελικού προϊόντος
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας για την ομαλή ροή των διαδικασιών
 • Η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ ιδανικά κατεύθυνσης Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Πέντε (5) - επτά (7) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία τροφίμων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Ευελιξία, ικανότητα οργάνωσης και ομαδικό πνεύμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία τροφίμων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Αποστολή βιογραφικών στο: info@stayiafarm.com με θέμα "CV-Υπεύθυνος βάρδιας"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (6 θέσεις)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Προϋπηρεσία 1 έτους τουλάχιστον σε παραγωγική μονάδα
 • Δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
 • Προϋπηρεσία στο κλάδο του τρόφιμου θα συνεκτιμηθεί
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Αποστολή βιογραφικών στο: info@stayiafarm.com με θέμα "CV-Εργάτης Παραγωγής"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΔΗΓΟΙ (2 θέσεις)

Περιγραφή θέσης:

 • Σωστή και έγκαιρη διακίνηση των παραγγελιών στις περιοχές ευθύνης
 • Ευθυγράμμιση εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη η κατοχή επαγγελματικού διπλώματος
 • Ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης και της διαχείρισης προτεραιοτήτων
 • Οργανωτικές ικανότητες και διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων
 • Ευχέρεια λόγου και ικανότητα επικοινωνίας.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Αποστολή βιογραφικών στο: info@stayiafarm.com με θέμα "CV-Οδηγός"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Περιγραφή Θέσης:

 • Διαχείριση και έλεγχος αποθήκης
 • Παραλαβή εμπορευμάτων-τακτοποίηση στην αποθήκη
 • Εκτέλεση παραγγελιών
 • Απογραφή αποθήκης ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Συνεχής ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας και ανάλυση δεδομένων
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 • Προετοιμασία και ολοκλήρωση παραγγελιών προς παράδοση ή παραλαβή σύμφωνα με το πρόγραμμα (φόρτωση, συγκέντρωση, συσκευασία, σήμανση, αποστολή)
 • Σύνταξη της ετήσιας απογραφής

Απαραίτητα προσόντα

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Γνώσεις περί βάσεων δεδομένων και συστημάτων αποθήκευσης
 • Καλές δεξιοτεχνίες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα άρσης βαριών αντικειμένων
 • Καλή γνώση χρήσης ERP
 • Δυνατότητα χρήσης παλετοφόρων
 • Επιθυμητή η κατοχή διπλώματος χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος κλαρκ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Αποστολή βιογραφικών στο: info@stayiafarm.com με θέμα "CV-Βοηθός αποθήκης"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ (2 θέσεις)

Περιγραφή Θέσης:

 • Χειρισμός των μηχανών παραγωγής
 • Διασφάλιση σωστής λειτουργίας των μηχανών παραγωγής
 • Ενημέρωση του Προϊσταμένου σχετικά με την απόδοση των μηχανών και αναφορά πιθανών προβλημάτων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Εξοικείωση με την χρήση Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία στο χειρισμό μηχανών παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Ομαδικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Αποστολή βιογραφικών στο: info@stayiafarm.com με θέμα "CV-Συντηρητής μηχανών"

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος βάρδιας / Εργάτες παραγωγής / Οδηγοί / Βοηθός αποθήκης / Συντηρητές μηχανών /
Ανθηδών
13 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση