Για εργοδότες
DevOps Engineer
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
ένας μήνας πριν
Ημ. ανάρτησης
ένας μήνας πριν

Γενική Διεύθυνση Technology & Customer Operations, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

Σύντομη περιγραφή:

Ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση συστημάτων και εφαρμογών υψηλής διαθεσιμότητας,  συνεργασία με ομάδες ανάπτυξης και μηχανικούς συστημάτων για τον σχεδιασμό των βέλτιστων λύσεων για την εγκατάσταση λογισμικών και εφαρμογών.

Καθήκοντα

 • Διαχείριση και Παρακολούθηση υποδομών Linux, Virtual και Kubernetes
 • Δημιουργία υποδομών μέσω κώδικα (infrastructure as code) σε on premiseή cloud based περιβάλλοντα και ανάπτυξη/υποστήριξη αυτοματοποιημένων εργαλείων εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών.
 • Συμμετοχή στην σχεδίαση σεναρίων DR και υλοποίησή τους ως μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης λύσεων.
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη εργαλείων λογισμικού, εφαρμογών middleware κλπ.
 • Αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ανάπτυξης και ενημέρωσης νέων εκδόσεων λογισμικού
 • Διασφάλιση ενημερότητας και ασφάλειας συστημάτων
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης των εφαρμογών
 • Εφαρμογή διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων
 • Στενή συνεργασία με τις ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών και υποδομών ώστε να παρέχονται οι βέλτιστες τεχνικά λύσεις

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον κλάδο της Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία ως DevOps μηχανικός ή Μηχανικός Λογισμικού/Μηχανικός Συστημάτων
 • Εμπειρία σε λειτουργικά Linux και shell scripting (πχ. bash)
 • Γνώση σε CI/CD εργαλεία (πχ. GitLab/GitOps, Jenkins, Arco CD κλπ.)
 • Εμπειρία σε εργαλεία CM και Infrastructure as Code (Terraform, Ansible, κλπ.)
 • Καλή γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού (πχ. Python, Go)
 • Γνώση web τεχνολογιών και data ingress/load balancing μέσω λογισμικών όπως Nginx, Envoy proxy, κλπ.
 • Γνώση τεχνολογιών virtualization (VMWare, Hyper-V, κλπ.)
 • Εργασιακή εμπειρία σε Kubernetes/Containers/Docker
 • Γνώση εργαλείων Application και Infrastructure Monitoring (Metrics, Traces and Logs)
 • Γνώση Git και εμπειρία σε διαχείριση tickets
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση βασικών Observability εργαλείων όπως OpenTelemetry, ELK/EPK
 • Γνώση/εμπειρία σε αρχιτεκτονικές microservices
 • Κατανόηση κατανεμημένων συστημάτων και εγκατάστασης κατανεμημένων εφαρμογών, όπως Kafka, Redis, RabbitMQ, MongoDB
 • Εμπειρία σε public cloud περιβάλλοντα (Azure, AWS).

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
DevOps Engineer
Αθήνα
ένας μήνας πριν
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση