Για εργοδότες
JavaScript Backend Developer (Node.JS)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

We are looking for a JavaScript backend (or full-stack) developer to work on our JS-driven projects and products on a startup that targets a very large global market (options will also be granted). Should be proficient in JavaScript and backend concepts.

- Full-time (40 hours per week) optimally, OR part-time (20 hours per week)
- Fully remote (it will become hybrid at some point when there will be an office)

Our backend framework is NEST.JS (not "next.js").

Backend stack we are using:
- Nest.js framework (https://nestjs.com), a layer upon express.js
- ORM: TypeORM
- CRUD: nest-js-crud package: https://github.com/gid-oss/dataui-nestjs-crud
Validation: class-validator package (because it is used by the nestjs-crud package)
- DB: Postgres
- Deployment: Docker

Frontend stack:
(not required, the position is for backend development, but it will be nice-to-have)
- React
- Framework: react-admin

Please note that prior experience in all of these libraries is not mandatory. However, candidates should possess a strong foundation in JavaScript, backend concepts, and database analysis/schemas, preferably with PostgreSQL experience.

Mandatory IDE that we all work with (shared plugins, etc.):
JetBrains (WebStorm, etc.)
(licenses will be provided by us, it is OK if you are not familiar with it at this stage)

Thank you!

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
JavaScript Backend Developer (Node.JS)
Μαρούσι
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση