Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Κωδ:Head of HR
Υπεύθυνος Τμήματος Προσωπικού | Head of Human Resources Department
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η ΜΕΤΑδραση αναζητάει Υπεύθυνο του τμήματος προσωπικού. Ο Υπεύθυνος του τμήματος προσωπικού πρέπει να έχει εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων ομάδων, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο, στο οποίο προκύπτουν διαρκώς έκτακτες ανάγκες που απαιτούν άμεση απόκριση. Η ΜΕΤΑδραση απασχολεί περισσότερα από 500 ταλαντούχα άτομα, τα 11 εξ αυτών στο τμήμα Προσωπικού, που διακρίνονται για τα υψηλά ιδανικά και τον επαγγελματισμό τους.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

 • Σχεδιάζει, κατευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις ενέργειες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, όπως προσλήψεις, αποζημιώσεις, παροχές, εκπαιδεύσεις και σχέσεις εργαζομένων
 • Εποπτεύει και διασφαλίζει την τήρηση και τον σεβασμό των αρχών, των εσωτερικών διαδικασιών και κανόνων της Οργάνωσης από τους απασχολούμενους. Σχεδιάζει τις πολιτικές και διαδικασίες της Οργάνωσης όπου αυτό απαιτείται
 • Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση και τήρηση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας από όλους τους υπεύθυνους των τμημάτων
 • Μεριμνά για τη συνεχή στήριξη σε θέματα διαχείρισης των ομάδων από τους Υπεύθυνους εξασφαλίζοντας την τήρηση των βασικών αρχών: σεβασμός, ευγένεια και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των μελών  για την επίτευξη των σκοπών της Οργάνωσης 
 • Μεριμνά για την έγκαιρη και κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, για τη βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων της Οργάνωσης
 • Αναλαμβάνει και οργανώνει την ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού και επιμέρους αξιολογήσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των δράσεων της Οργάνωσης εξασφαλίζοντας το κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίησή τους
 • Έχει την ευθύνη συγγραφής και υποβολής σχετικών προτάσεων και εύχρηστων εργαλείων βελτιστοποίησης των διαδικασιών εξεύρεσης, επιλογής, ομαλής ένταξης και εξέλιξης των νέων εργαζομένων
 • Διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες τήρησης αρχείων και επεξεργασίας δεδομένων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του GDPR (Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων)
 • Προτείνει δράσεις ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα με στόχο την αποφόρτιση του προσωπικού και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ τους, ενισχύοντας την συναδελφικότητα και την αλληλοϋποστήριξη
 • Σχεδιάζει προτάσεις και κατάλληλα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας προσλήψεων
 • Παρακολουθεί και υποβάλει μηνιαία έκθεση αναφοράς για την πορεία του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την επίτευξη των ετήσιων στόχων και για πιθανά προβλήματα που προκύπτουν
 • Υποβάλει τετράμηνη αναφορά στο Δ.Σ. για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της Οργάνωσης και σχετικές προτάσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων των ομάδων και της διατμηματικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της διασφάλισης της αρχής της διαφάνειας, της ισότητας ευκαιριών και της αξιοκρατίας 
 • Προλαμβάνει και επιλύει διαφορές/συγκρούσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας 
 • Εισηγείται στο Δ.Σ.  για κάθε νέα πρόσληψη, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, όπως και για εσωτερικές μετακινήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων, σύμφωνα με τις ικανότητες και τις επιθυμίες των εργαζομένων 
 • Διαχειρίζεται πειθαρχικά παραπτώματα, αναλαμβάνει προφορικές και γραπτές συστάσεις και προειδοποιήσεις προς τους εργαζόμενους και εισηγείται στο Δ.Σ. αιτιολογημένα τους λόγους απόλυσης συγκεκριμένου εργαζόμενου/ης
 • Συνεργάζεται και υποστηρίζεται από εξωτερικούς νομικούς συνεργάτες σε θέματα ενημέρωσης της κείμενης εργατικής νομοθεσίας και επίλυσης εργασιακών διαφορών
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, στις Ανθρωπιστικές Σπουδές ή/και στα Οικονομικά
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 7 ετών
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού συμπεριλαμβανομένων εργαλείων μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό προγραμμάτων αποζημιώσεων και παροχών
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Ισχυρές γραπτές και προφορικές δεξιότητες
 • Καλή γνώση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας
 • Δυνατότητα χειρισμού πολλαπλών εργασιών και προτεραιοποίησης βάσει των αναγκών

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου  Δυναμικού
 • Προϋπηρεσία σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων που εξασφαλίζουν επιτυχημένη διαχείριση ανθρώπινων πόρων
 • Διαπροσωπικές δεξιότητες για αποτελεσματική διαχείριση, αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους απασχολούμενους

Child Safeguarding Policy: Level 3

Η ΜΕΤΑδραση ως εργοδότης παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους και εγγυάται ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό. Όλα τα βιογραφικά που υποβάλλονται από υποψηφίους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, αξιολογούνται με βάση την αξία τους, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, το καθεστώς της οικογενειακής ή αστικής σχέσης, ή αναπηρίας του υποψηφίου.

 

*****

 

Head of Human Resources Department

METAdrasi is looking for a Head of HR. The Head of Personnel must have experience in managing large teams in an ever-changing context, in which emergencies constantly arise that require immediate response. METAdrasi employs more than 500 talented people, 11 of them in the Personnel Department, who are distinguished for their high ideals and professionalism.

Duties and responsibilities

 • Plans, directs and manages all activities related to human resources including recruitment, compensation, benefits, training and employee relations
 • Supervises and ensures the observance and respect of the principles, internal procedures and rules of the Organization by all employees. Designs company policies and procedures where necessary and leads on projects including compensation plan or evaluation system revisions
 • Ensures the observance of the current labor legislation by all departments heads providing them with guidance and support
 • Ensures effective team management is maintained by all managers ensuring the observance of the fundamental principles of respect, courtesy and constructive cooperation between all staff to achieve the strategic priorities and programmatic goals of the Organization
 • Ensures the timely and appropriate training of staff for the optimal implementation of all programmes.
 • Designs and oversees organization-wide regular performance evaluation systems and individual evaluations where necessary
 • Supports preparation of budgets by departments ensuring the effective allocation of staff to meet organizational and programmatic goals
 • Tracks key metrics including retention rates, job satisfaction surveys, effectiveness of benefits programs and recommend improvements
 • Coordinates employee training and development initiatives
 • Ensures recordkeeping and data processing procedures comply with GDPR requirements.
 • Proposes and coordinates activities aimed at enhancing staff well-being and strengthening team building and staff relationships
 • Designs proposals and effective tools for optimizing the process of recruiting and onboarding new employees
 • Submits a monthly progress report on behalf of the human resources department
 • Submits a quarterly report to the Board of Directors including quantitative and qualitative information including updates on challenges and new needs
 • Takes demonstrative action to prevent and resolve disputes/conflicts that arise between staff members in accordance with the principles of equal treatment and impartiality
 • Submits a recommendation to the Board of Directors for each new recruitment or internal staff transfers to cover vacancies in accordance with organizational needs and specifications and donor requirements
 • Manages disciplinary misconduct, submits oral and written recommendations and warnings to employees and submits written justifications of any dismissals to the Board of Directors
 • Liaises with legal partners on matters concerning labor legislation and resolving labor disputes
 • Ensures the health, safety, and well-being of staff in accordance with current legislation

Required Qualifications

 • Bachelor degree in business administration, human resource management, humanities or economics
 • Previous experience in an equivalent position for at least 7 years
 • Excellent knowledge of English
 • Experience with Human Resources Information Systems including payroll tools
 • Excellent knowledge of Ms Office
 • Experience in designing compensation and benefits programs
 • Leadership abilities
 • Strong writing and oral skills
 • Good knowledge of the current labor legislation
 • Ability to handle multiple tasks simultaneously and set strategic priorities

Desired qualifications

 • Postgraduate degree in Human Resources Management
 • Previous work experience in civil society organizations will be considered an asset.
 • Problem solving and executive skills that ensure successful human resource management
 • Interpersonal skills for effective management, facilitation and communication with employees
 • Demonstrated training and development skills to attract, retain and maximize employee performance

Child Safeguarding Policy: Level 3

METAdrasi is a proud Equal Opportunity Employer, committed to an inclusive work environment, based on mutual respect and diversity. All applications from qualified candidates are considered on the basis of merit, without regard to race, sex, ethnic or national origin, religious affiliation or belief, sexual orientation, age, marital or civil partnership status, or disability.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Τμήματος Προσωπικού | Head of Human Resources Department
Ταύρος
πριν 7 μήνες
C-level / Executive
Πλήρης απασχόληση