Για εργοδότες
Βοηθός Πιτσαδόρου - Χαλάνδρι
5 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
5 μέρες πριν

To Alio Neighborhood Pizzeria στο Χαλάνδρι προσλαμβάνει Βοηθό Πιτσαδόρου

Αρμοδιότητες

  • προετοιμασία ζύμης και μεριδοποίηση, άνοιγμα ζύμης και ψήσιμο

  • προετοιμασία υλικών (κοπές, σάλτσες κλπ.)

  • καθαριότητα και προετοιμασία εξοπλισμού

Προσόντα

  • επιθυμητή προϋπηρεσία 1 έτος σε αντίστοιχη θέση

  • γνώση διαχείρισης Α' ύλων

  • γνώσεις κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Βοηθός Πιτσαδόρου - Χαλάνδρι
Χαλάνδρι
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση