Για εργοδότες
Αρχιτέκτων Μηχανικός Εργοταξίου
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
2001-30000
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:

Αρχιτέκτων Μηχανικός Εργοταξίου

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί και συντονίζει τις μελέτες εφαρμογής και τις εργασίες κατασκευής, την επίλυση των τρεχόντων μελετητικών θεμάτων στο έργο και τις υποβολές προς τον Κύριο του έργου.
 • Παρέχει υποστήριξη στην επίλυση μελετητικών θεμάτων στο εργοτάξιο
 • Συντονίζει και εκπονεί σχέδια SHOP DRAWΙΝGS και AS BUILT
 • Υποστηρίζει την προετοιμασία των υποβολών προς τον Κ.τ.Ε.
 • Συντάσσει προμετρήσεις και επιμετρήσεις εργασιών, προϋπολογισμούς αυτών, διενεργεί έρευνα αγοράς και συντάσσει συγκριτικούς πίνακες υπεργολάβων
 • Συντάσσει προμετρήσεις των απαιτουμένων υλικών, διενεργεί έρευνα αγοράς, συντάσσει συγκριτικούς πίνακες προμηθευτών και παρακολουθεί την διαδικασία παραγγελίας και παραλαβής των υλικών
 • Εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις μελέτες και τις προδιαγραφές του έργου
 • Συντάσσει και ελέγχει τους λογαριασμούς – πιστοποιήσεις υπεργολάβων
 • Παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών, την τήρηση του καθημερινού προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος του έργου
 • Προετοιμάζει αναφορές σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση και ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών
 • Διασφαλίζει ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού Α.Ε.Ι.
 • 15 έτη εμπειρία ως Μηχανικός σε Τεχνικό γραφείο έργου
 • Εμπειρία σε επίβλεψη και συντονισμό μελετών εφαρμογής Κτιριακών έργων
 • Άριστη γνώση αγγλικών προφορικά και γραπτά
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση AutoCAD
 • Άριστη γνώση MS Project

Δεξιότητες:

 • Δεξιότητες οργάνωσης & λήψης αποφάσεων
 • Δεξιότητες άμεσης αντίδρασης και επίλυσης καθημερινών μελετητικών θεμάτων
 • Ευελιξία και γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εργασία υπό πίεση και αυστηρά χρονοδιαγράμματα

Παροχές Εταιρείας:

 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

 

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Εργοταξίου
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση