Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Μηχανικός Κατασκευής
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Αρμοδιότητες :

 • Παρακολουθεί τις εργασίες κατασκευής και βαριάς συντήρησης σε τμήματα αυτοκινητοδρόμου της εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της υλοποίησης των έργων σύμφωνα με τη μελέτη, τους ισχύοντες κανονισμούς και το χρονοδιάγραμμα.
 • Συμμετέχει στον προγραμματισμό των έργων καθώς και στην δημιουργία και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού του τμήματος Κατασκευής, έτσι ώστε να τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου.
 • Πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις και ελέγχους στο πεδίο, εποπτεύοντας την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των υπεργολάβων και των εξωτερικών τεχνικών συμβούλων.
 • Συντάσσει προμετρήσεις, προϋπολογισμούς και τα λοιπά διαγωνιστικά τεύχη για τη διεξαγωγή διαγωνισμών επιλογής υπεργολάβων και συμβούλων.
 • Ελέγχει επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις και λοιπά συμβατικά κείμενα.
 • Συντονίζει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των επιτόπου και εργαστηριακών ποιοτικών δοκιμών και γεωμετρικών ελέγχων.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των συμβάσεων ελέγχοντας και φροντίζοντας για την τήρηση των προβλέψεων αναφορικά με τον προϋπολογισμό, τα χρονικά ορόσημα και την ποιότητα κατασκευής.
 • Συντάσσει εκθέσεις προόδου για τα έργα κατασκευής & τις εργασίες βαριάς συντήρησης
 • Επικοινωνεί και παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής & βαριάς συντήρησης.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο σχεδιασμό ή τη διαχείριση έργων θα θεωρηθεί προσόν
 • Τουλάχιστον 2 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε: Κατασκευή ή επίβλεψη Δημοσίων Έργων, Διαχείριση Υπεργολάβων, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, Σύνταξη αναφορών
 • Άριστη γνώση χειρισμού MS Office
 • Άριστη χρήση AutoCAD
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Αναλυτική Σκέψη και Μεθοδικότητα
 • Οργάνωση και Διαχείριση Χρόνου
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανικός Κατασκευής
Νέα Ερυθραία
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση