Για εργοδότες
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
  • Παρακολούθηση του κόστους έργου σε συνεργασία με τους Εργοδηγούς/Ομαδάρχες
  • Παρακολούθηση του Χρονοδιαγράμματος εξέλιξης έργου σε συνεργασία με τους Εργοδηγούς/Ομαδάρχες
  • Τήρηση ποιοτικού ελέγχου και έλεγχος των παραδοτέων των έργων
  • Διαχείριση υπεργολάβων και δημιουργία συμφωνητικών
  • Παρακολούθηση υλοποίησης συμβάσεων υπεργολάβων και παραλαβής εργασιών τους
  • Λήψη προσφορών και οικονομοτεχνική αξιολόγηση σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών
  • Σύνταξη Report όταν απαιτείται από το έργο
  • Έλεγχος Προμετρήσεων, σύνταξη επιμετρήσεων σε συνεργασία με τον Εργοδηγό/Ομαδάρχη
  • Σύνταξη Πιστοποιήσεων όταν απαιτείται
  • Διαχείριση αλλαγών φυσικού αντικειμένου του έργου
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Καλαμαριά
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση