Για εργοδότες
Κωδ:ΒΙΟ8676
Γνώστη Σύνταξης Διαγωνισμών Δημοσίου
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

ΕΥΘΥΝΕΣ:

 •  Τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών δημόσιου τομέα (Συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική & οικονομική προσφορά – δικαιολογητικά κατακύρωσης – σύμβαση)
 • Παρακολούθηση της πορείας των διαγωνισμών και συμβάσεων, επικοινωνία με αναθέτουσες αρχές και σύνταξη των απαραίτητων επιστολών και εγγράφων
 • Η τήρηση των προθεσμιών καταθέσεων Διαγωνισμών που προϋποθέτει στενή συνεργασία με το τμήμα Πωλήσεων και εργασία υπό την πίεση χρονικών περιορισμών.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

 • Γνώση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και της διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών
 • Εμπειρία σε διαδικασίες προμήθειας Δημόσιων Νοσοκομείων
 • Απαραίτητη γνώση διαδικασίας ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 • Πολύ καλή ικανότητα σύνταξης κειμένων σε Ελληνική & Αγγλική γλώσσα
 • Καλή γνώση πληροφορικής όπως Word (mailmerge, table of contents), Excel (formulas: if, sumif, xlookup), CRM συστημάτων και ERP (ENTERSOFT θα συνυπολογιστεί θετικά)
 • Διάθεση για εκμάθηση Τεχνικών λεπτομερειών Χημικών, Βιολογικών, Τεχνικών προϊόντων

 

* Αυτή η θέση θα σας ταιριάζει εάν έχετε σχετική εμπειρία μερικών ετών και ενδιαφέρεστε να αναπτυχθείτε περαιτέρω σ’ αυτό το πεδίο. Εργάζεστε συστηματικά με αναλυτική σκέψη και έχετε τον έλεγχο των καθηκόντων σας. Σας αρέσει να συνεργάζεστε με άλλους ανθρώπους και δυναμικά να επιδιώκεται την ομαδική επιτυχία.

Η Εταιρεία προσφέρει:

 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Προοπτικές Εξέλιξης σε Άριστο και Αξιοκρατικό Περιβάλλον Εργασίας
 • Ιδιωτική Ασφάλιση

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το Βιογραφικό τους στα Ελληνικά με e-mail στην διεύθυνση work@biodynamics.gr .

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Γνώστη Σύνταξης Διαγωνισμών Δημοσίου
-
Αθήνα
ένας μήνας πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση