Για εργοδότες
Κωδ:Λογιστής (ΚΩΔ.:ΛΟΓ.ΘΕΣ. 05/2023)
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
-
10 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
10 μέρες πριν
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Φαρμακαποθήκη με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη ζητά πολύ καλά καταρτισμένο:

Λογιστή (ΚΩΔ.:ΛΟΓ.ΘΕΣ. 05/2023)

(Παρακαλούμε να αποστέλλετε τα βιογραφικά σας στα ελληνικά)

 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας (Ν.4624/2019)  και τον Γ.Κ.Π.Δ.  (Ε.Ε. 2016/679) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή της εταιρίας  υπ’ ευθύνη του υποψηφίου με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλη θέσης, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Η εταιρία  μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Η εταιρία ενημερώνει τους υποψηφίους ότι θα διατηρήσει στη βάση δεδομένων της τα βιογραφικά σημειώματα που της αποστέλλονται, για χρονικό διάστημα ενός έτους για την κάλυψη πιθανών μελλοντικών  αναγκών της σε ανθρώπινο δυναμικό. Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
-
Θεσσαλονίκη
10 μέρες πριν
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση