Deloitte

Deloitte - Recruitment

Μη χάσετε καμία ευκαιρία από το Deloitte.

Δημιουργήστε μια ειδοποίηση εργασίας όταν η εργασία σας προσφέρει που ταιριάζουν με τις δεξιότητές σας.
Θέλω να λαμβάνω όμοιες θέσεις στο email μου
Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με

Περίληψη

Deloitte Certified Public
Accountants S.A., Deloitte Business Solutions S.A. and Deloitte Accounting
Compliance & Reporting Services S.A. (hereinafter all together “Deloitte
Greece”) are the Greek sub-licensees of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private
company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their
related entities. Deloitte Greece along with Deloitte Italy belong to and
operate under the Central Mediterranean Member Firm of DTTL.
DTTL and each
of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also
referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please
see
www.deloitte.com/about
to learn more
about our global network of member firms. Deloitte Network provides audit,
consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services to
public and private clients spanning multiple industries. Deloitte Network
serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally
connected network of member firms in more than 150 countries bringing
world-class capabilities, insights, and high-quality service to address
clients’ most complex business challenges. To learn more about how Deloitte
Network’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters,
please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. In Greece, “Deloitte
Certified Public Accountants S.A.

provides audit and risk
advisory services, “Deloitte Business
Solutions S.A.
” financial advisory, tax and consulting services and “Deloitte
Accounting Compliance & Reporting Services S.A.
” accounting outsourcing
services. With a staff of more than 600 and offices in Athens and Thessaloniki,
Deloitte Greece focuses on all major industries including financial services,
shipping and ports, energy and resources, consumer business, life sciences and
health care, manufacturing, technology, media and telecommunications, real
estate and public sector services. Deloitte Greece clients include most of the
leading private and public, commercial, financial and industrial companies. For
more information, please visit our website at
www.deloitte.gr. This
communication contains general information only, and none of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively,
the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering
professional advice or services. Before making any decision or taking any
action that may affect your finances or your business, you should consult a
qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be
responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this
communication. 3a Fragkoklissias & Granikou
str., 151 25 Maroussi, Attika – Greece, Tel: +30210 6781100 © 2017 All rights reserved. 


 Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» και η «Deloitte Accounting Compliance &
Reporting Services A.E.»
(από κοινού εφεξής «Deloitte Ελλάδας») είναι υπό- αδειούχοι της
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας
περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά
χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η Deloitte Ελλάδας μαζί με την Deloitte
Ιταλίας ανήκουν πλέον και λειτουργούν υπό την εταιρία μέλος του δικτύου της
Deloitte στην Κεντρική Μεσόγειο. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο
δίκτυο των εταιριών μελών μας. To δίκτυο της Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές,
συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Το δίκτυο της Deloitte προσφέρει υπηρεσίες σε
4 στους 5 οργανισμούς του Fortune Global 500® μέσω ενός παγκόσμιου
διασυνδεδεμένου δικτύου εταιρειών-μελών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες
από 150 χώρες συνεισφέροντας παγκοσμίου επιπέδου δυνατότητες , βαθιά γνώση και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πιο πολύπλοκες
επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας. Για να μάθετε περισσότερα για το
πώς τα περίπου 225,000 στελέχη μας δημιουργούν τον αντίκτυπο που μετράει
παρακαλούμε να συνδεθείτε μαζί μας μέσω Facebook, LinkedIn ή Twitter. Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει
ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης
εταιρικού κινδύνου (
risk
advisory), η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων»
χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές
(consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte
Accounting Compliance & Reporting Services A.E.
» λογιστικές υπηρεσίες
(accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό και γραφεία
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζει σε όλους τους
κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της
υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, των μέσων και των
τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες
δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και
χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας:
www.deloitte.gr. Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά
και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη του διεθνούς
δικτύου της
Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες (συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’
αυτού παρέχει συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, οι αναγνώστες θα πρέπει να
αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να
επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε
ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της
Deloitte δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε
ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού, 15125
Μαρούσι, Τηλ: +30 210 6781100 © 2017 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 

Θέσεις εργασίας της εταιρείας Deloitte

Όλες οι θέσεις