Κοινωνικός Λειτουργός

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια για να καλύψει τη θέση – πλήρους απασχόλησης- Κοινωνικού Λειτουργού στο Τμήμα Στήριξης Παιδιών με προβλήματα Υγείας του Οργανισμού στην Πάτρα.
    
Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

• Διαχείριση των αιτημάτων στήριξης παιδιών με προβλήματα υγείας 
• Διαχείριση παραπομπών ιατρικών περιστατικών τόσο από Δημόσιους Φορείς, όσο και από την ίδια την οικογένεια ή το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον του παιδιού που νοσεί.
• Λήψη κοινωνικού ιστορικού
• Αξιολογεί  &  επαναξιολογεί  (follow up) τα αιτήματα των οικογενειών
• Προγραμματίζει και πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις
• Πραγματοποιεί επαφές με χορηγούς για την κάλυψη σε είδος, είτε σε υπηρεσία, είτε σε χρηματική ενίσχυση των οικογενειών με έντονα οικονομικά προβλήματα.
• Συνεργάζεται με όλα τα εσωτερικά τμήματα του οργανισμού (Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, τις Κινητές Μονάδες του Συλλόγου, το Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης του Συλλόγου, τα Κέντρα Στήριξης σε όλη την Ελλάδα, το Λογιστήριο, το Τμήμα Χορηγιών, το Τμήμα Επικοινωνίας) όπου χρειάζεται ανάλογα την περίπτωση όσο αφορά  τον χειρισμό και την υποστήριξη των οικογενειών και παιδιών που υποστηρίζει
• Συνεργασία με υπηρεσίες κρατικές ή μη, με στόχο την ολιστική υποστήριξη της οικογένειας
• Παροχή κατευθύνσεων σχετικά με επιδοματική πολιτική, παροχές σε υπηρεσίες, δικαιολογητικά και ότι επιπλέον χρειάζεται  στην οικογένεια
• Πραγματοποίηση επισκέψεων σε νοσηλευόμενα παιδιά στα Νοσοκομεία Παίδων
• Συνεργάζεται με Ιατρικό, Νοσηλευτικό προσωπικό και Κοινωνικές Υπηρεσίες
• Πραγματοποιεί κάλυψη ιατρικών ειδών, εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων, ειδικών θεραπευτικών συνεδριών με την ευγενική χορηγία εταιρειών ή/και καταστημάτων.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 

• Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.)
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
• Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
• Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας, προφορικών και γραπτώς και ικανότητα συγγραφής επιστολών προς συνεργαζόμενους φορείς και υπηρεσίες

 Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
• Επιθυμητή η χρήση προγράμματος SOFTONE  
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
• Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
• Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και συναισθηματική ανθεκτικότητα
-

Δείτε Όμοιες Θέσεις