Κοινωνικός Λειτουργός

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει θέση –πλήρους απασχόλησης-  Κοινωνικού Λειτουργού σε χώρο φιλοξενίας παιδιών στην Αθήνα.

    
Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

• Συμβάλει στην διερεύνηση των αιτημάτων φιλοξενίας παιδιών στα Σπίτια του Συλλόγου 
• Συμβάλει στην ομαλή μετάβαση του παιδιού στο Σπίτι 
• Είναι υπεύθυνος για την διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού του παιδιού καθώς και για  την άμεση, ορθή και διαρκή ενημέρωση του  κοινωνικού ιστορικού των παιδιών που διαμένουν στο σπίτι
• Έχει στην ευθύνη την διεκπεραίωση των κοινωνικό- προνοιακών αναγκών των παιδιών (έκδοση ληξιαρχικών πράξεων, επιδομάτων κ.α ).
• Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για την διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν το αίτημα ασύλου ασυνόδευτων ανηλίκων και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα
• Παρίσταται σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια σχετικά με τις υποθέσεις των παιδιών και συνεργάζεται με την νομική σύμβουλο του Συλλόγου
• Συντάσσει εκθέσεις κοινωνικής έρευνας-ενημερωτικές επιστολές σχετικά με τα παιδιά
• Συμμετέχει στην διεπιστημονική ομάδα του Σπιτιού με στόχο την εκπόνηση εξατομικευμένου πλάνου υποστήριξης και αποκατάστασης των παιδιών
• Αναλαμβάνει την υποστήριξη των παιδιών κατά την μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 

• Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και  Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
• Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε συναφές αντικείμενο
• Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
• Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες


• Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
• Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
• Υψηλή προσαρμοστικότητα 
• Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας  
• Ευελιξία σκέψης 
• Συναισθηματική ανθεκτικότητα  
• Μεθοδικότητα 
• Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων
-

Δείτε Όμοιες Θέσεις