Untitled Document
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η CQS ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία, τα τελευταία χρόνια, συγκαταλέγεται στις ηγέτιδες επιχειρήσεις στην παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM Services) καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων, όπως υπηρεσίες απόκτησης νέων πελατών, υπηρεσίες ανάλυσης, διερεύνησης, διατήρησης και ανάπτυξης υφιστάμενου πελατολογίου καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με έμφαση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της ενέργειας, της λιανικής, του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα.

Η CQS απασχολεί 600 άτομα, εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία στην αγορά και νέους ανθρώπους που θέτουν υψηλά πρότυπα για την προσωπική τους ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη. Η ανάπτυξη της CQS είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη των ανθρώπων της και για αυτό το λόγο επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη και διατήρηση του προσωπικού της, προσφέροντας ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Γνωρίστε τη CQS επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.cqs.com.gr
Σύμβουλος Τηλεπικοινωνιών

Η εταιρία CQS S.A. επιθυμεί να εντάξει άμεσα στην ομάδα της:

 

Σύμβουλο Τηλεπικοινωνιών

 

για την ευρύτερη περιοχή των Χανίων

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: DS-Sep17-CH


Κύριες αρμοδιότητες του ρόλου αποτελούν η προώθηση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες, καθώς και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης με σκοπό την ανάπτυξη του πελατολογίου.


Απαραίτητα Προσόντα
:

 • Προσανατολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα
 • Εργασιακή εμπειρία σε τμήμα Εταιρικών Πωλήσεων (b2b ή d2d)
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
 • Πτυχίο ΙΕΚ ή ισότιμης σχολής

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο TEI / AEI
 • Γνώση του κλάδου τηλεπικοινωνιών

 

Η Εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (σταθερός μισθός και μηνιαίο bonus επίτευξης πωλήσεων)
 • Αυτοκίνητο, έξοδα μετακίνησης, κινητό τηλέφωνο και laptop ή tablet
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις και καθοδήγηση από ικανά στελέχη
 • Προοπτικές εξέλιξης 
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την αλήθεια, ακρίβεια και το περιεχόμενο των στοιχείων ή/και εγγράφων. Η Εταιρεία συλλέγει βιογραφικά με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των προσόντων υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων εργασίας της. Σε περίπτωση μη επιλογής αρχικά ενός υποψηφίου, τα δεδομένα του διατηρούνται για 12 μήνες προκειμένου να είναι διαθέσιμα για εκ νέου αξιολόγηση ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες προσλήψεων της Εταιρείας και στη συνέχεια μετά το πέρας της περιόδου αυτής καταστρέφονται. Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε Όμοιες Θέσεις