Η εταιρία μας Boehringer Ingelheim Ελλάς ΑΕ | Θέσεις σε αυτή την εταιρία | Κάντε Αίτηση Τώρα
Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ- Μηχανολόγος Μηχανικός

Πρακτική Άσκηση - Μηχανολόγος Μηχανικός
Η εταιρεία ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητή/τρια στα πλαίσια εξάμηνης πρακτικής άσκησης της σχολής Μηχανολόγο Μηχανικό στην Τεχνική Διεύθυνση για το εργοστάσιο της στο Κορωπί.

Ρόλος
Θα έχει την ευκαιρία να απασχοληθεί σε ένα οργανωμένο εργοστασιακό περιβάλλον καθώς και την δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στην ολοκληρωμένη παροχή τεχνικών υπηρεσιών μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης εργασιών συντήρησης του παραγωγικού εξοπλισμού του εργοστασίου και των δικτύων υποδομών, με χρήση νέων λογισμικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων. Συμμετέχει επίσης σε νέα τεχνικά projects που αφορούν την ανάπτυξη και τη συντήρηση του εξοπλισμού του εργοστασίου.

Επιθυμητές Δεξιότητες
  • Άριστη γνώση Αγγλικών. 
  • Άριστο χειρισμό ηλεκτρονικών εφαρμογών όπως MS Οffice – MS Project – AutoCAD
  • Αναλυτική σκέψη, οργανωτικότητα, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
  • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
  • Κίνητρο για συνεχή εξέλιξη γνώσεων και δεξιοτήτων

Δείτε Όμοιες Θέσεις